Bjud in en vän

Stäng fönstret

Tack!

Meddelandet har skickats. Du kan bjuda in fler vänner med blanketten nedan.

 
 

Bjud in en vän

Stäng fönstret

Ditt namn

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Ämne:

Meddelande:

 

Skicka inbjudan

 
 

Kandidattest

Välkommen till Hufvudstadsbladets, Västra Nylands, Borgåbladets och Östra Nylands gemensamma kandidattest. Gör så här: 1. Välj valkrets 2. För musen till den av svarsfältet nedan som motsvarar din åsikt och klicka. 3. Om du vill ändra ditt svar kan du välja frågan på nytt och klicka igen.

 

Ditt svar

 
 

Jämförelse

 
 

Resultat

 

Välikangas Arto, #145

Kandidatpresentation

Bild

Parti

Sannfinländarna

Kort kandidatpresentation

Jag är kretsordförande för Sannfinländarna i Helsingfors sedan 2004. Jag är styrelsemedlem i Helsingforsregionens trafik och ersättare i Helsingforsregionens miljötjänsters styrelse, sitter i Helsingfors idrottsnämnd samt i Kommunernas Garanticentralens delegation.

Jag är ekonomie studerande vid Hanken (med en halvfärdig avhandling), jobbar på Alko samt har ett eget företag.

Länk till hemsidan

www.artovalikangas.net

Jämförelse

Valkrets

1. Välj din valkrets

Alternativ

Ditt val

Mål

Helsingfors valkrets

 

EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING

 1. 2. Förvärvsinkomstskatten bör höjas så att nedskärningar i de sociala förmånerna kan undvikas.

 2. 3. Progressiviteten i inkomstbeskattningen bör minskas.

 3. 4. Statens skuldsättning bör stoppas även om det innebär nedskärningar.

 4. 5. Barnbidrag bör betalas ut till alla oberoende av inkomster.

 5. 6. Tågtrafiken bör prioriteras genom ett finansieringsprogram som sträcker sig över hela valperioden.

 6. 7. Banavsnittet Hangö-Hyvinge bör elektrifieras så fort som möjligt.

 7. 8. Helibanan österut via Borgå bör prioriteras.

 8. 9. Pensionsåldern bör höjas från nuvarande 63 år.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

2. Jag skulle inte vara säker på att skattehöjningar skulle hjälpa eftersom de kan påverka ekonomin på ett sätt som skulle öka arbetslösheten, skära ner skattebasen och därmed skatteintäkterna samtidigt som behovet av arbetslöshetsersättningar och utkomststöd skulle öka. Man bör i stället skära ned utgifter på sådana områden som inte tillhör den offentliga maktens kärnfunktioner.

3. Progressiviteten har redan i praktiken minskats och vi behöver beskatta dem som har råd att betala. Skattehöjningar som riktas till låginkomsttagare skär effektivt ned privat konsumtion och ökar behov för utkomststöd.

4. Statens skuldsättning bör absolut stoppas men inte för fort för att inte orsaka massiva skador tull samhället och ekonomin som man gjorde på 90-talet. Om vi fortsätter att skuldsätta oss i den här takten kommer vi att förlora beslutanderätten om vår egen ekonomi som Grekland och Irland.

5. Jag vill inte införa nya inkomstfällor. Barnbidrag borde inte dra ned utkomststödet.

6. Tågtrafiken i Helsingforsregionen behöver absolut tilläggsresurser om vi vill att trafiken ska fungera.

7. & 8. Här måste vi fråga oss vad som är viktigast eftersom pengarna räcker knappt ens till det allra viktigaste. Åtminstone Helibanan får nog vänta. Vi ska först se till att närtrafiken fungerar.

9. Det är en nödvändighet att arbetskarriärerna förlängs för att upprätthålla pensionssystemet och samhällsfunktionerna. Man ska dock koncentrera sig i stället för teoretiska åldersgränser till att behålla 55 – 63-åringarna i arbetslivet genom att minska på åldersdiskrimineringen och behålla dem arbetsdugliga så länge som möjligt. Den offentliga sektorn bör upphöra med ”sparåtgärder” i form av förtidspensioneringar.

UTBILDNING

 1. 10. Den obligatoriska skolsvenskan bör slopas och kommuner vid östgränsen bör få rätt att undervisa i ryska i stället för svenska.

 2. 11. Ett åtgärdsprogram för hur svenskan ska tryggas bör in gå i nästa regeringsprogram.

 3. 12. Finland bör ha en språkombudsman.

 4. 13. Finland har inte råd med ett heltäckande nät av universitet och högskolor.

 5. 14. Studerande som blir färdiga snabbt bör belönas ekonomiskt.

 6. 15. Två obligatoriska språk bör återinföras I studentexamen.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

11. Jag förstår inte riktigt logiken i frågan. Jag vill slopa den obligatoriska skolsvenskan för att den inte har lett till att alla skulle tala svenska. Snarare tvärtom och på köpet tycks språkklimatet ha försämrats. Det är klart att många skulle välja bort svenskan, men de som valde den frivilligt skulle vara motiverade och sitta i lektionerna med andra som också ville lära sig språket. Jag vill absolut inte ge ryskan samma ställning som våra nationalspråk har. Kommunerna, oberoende var de befinner sig i landet, får gärna utöka utbudet av främmande språk för eleverna att välja mellan.

12. Den svenska servicen bör tryggas men åtgärderna måste vara sådana att språkmajoriteten ser dem som rimliga. Annars kan det bli en Pyrrhusseger.

13. Man ska nog tänka noga efter innan man inför nya utgiftsmoment.

14. Stora enheter är inte nödvändigtvis effektiva kostnads- eller kvalitetsmässigt. Resultatet är viktigt, inte antalet.

15. Visst är det bra om man blir färdig snabbt. Kvaliteten får dock inte lida.

16. Det bra att kunna språk men alla är inte bra på språk och i så fall är det bättre att koncentrera sig på det som man är bra på samt lära sig ett språk ordentligt.

INVANDRING

 1. 16. Finland behöver fler invandrare.

 2. 17. Kristna invandrare bör främjas framom invandrare med annan religiös bakgrund.

 3. 18. Alla former av tiggeri bör förbjudas

 4. 19. Alla invandrare bör lära sig majoritetsspråket.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

18. Finland behöver kanske mera invandrare när befolkningen föråldras men det är inte någonting som borde eftersträvas. I första hand borde vi se till att de inhemska arbetslösa får jobb. Med familjepolitiken bör vi öka det finska födelsetalet. Invandringen får inte leda till att arbetsvillkoren på den finska arbetsmarknaden försämras och speciellt viktigt är att invandringen inte försämrar vår försörjningskvot istället för att förbättra situationen.

19. En kristen nigerier istället för en svensk ateist? Nej. Men om man syftar till kulturen är svaret ja. Man borde föredra invandrare som kan antas integreras lättare i vårt land, och folk från kulturer som ligger nära vår egen kan tänkas ha det lättare att anpassas till vårt samhälle.

20. Tiggeri är inte en rimlig försörjning och vi har skapat den fria rörelsen för att folk ska resa till andra länder för att tigga. Vi kan inte lösa Rumäniens, Bulgariens eller någon annan östeuropeisk stats problem med den romska befolkningens utsatthet genom att de flyttar från de här länderna till andra. Dessutom tycks det i fenomenet vara fråga om organiserad brottslighet.

21. Det är nog svårt att klara sig och speciellt försörja sig i det moderna samhället utan att kunna dess språk. Bidragen borde bindas till framgångsrika språkstudier.

REGIONALPOLITIK

 1. 20. Staten bör tvinga kommuner till sammanslagningar när det är befogat.

 2. 21. Finland bör koncentrera sig på att utveckla metropolområdet eftersom det är det mest konkurrenskraftiga ur ekonomisk synvinkel.

 3. 22. De kommunala hälso- och sjukvårdstjänsterna bör privatiseras för att servicen ska bli bättre och billigare.

 4. 23. Små sjukhus bör läggas ned och vården koncentreras till större enheter.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

23. Om kommunen inte klarar sina uppgifter så är det befogat att tvinga en sammanslagning, annars inte. Staten bör inte ålägga kommunerna uppgifter som ger upphov till ekonomiska svårigheter.

24. Speciellt bör man satsa på trafiken i Helsingforsregionen. Beaktande den förväntade befolkningsökningen kommer trafikkaoset bara förvärras i framtiden om investeringstakten inte ökas avsevärt.

25. Jag vill inte utesluta några alternativ. Det viktiga är att förbättra de nuvarande tjänsterna på den offentliga sektorn.

26. Storleken får inte vara självändamålet och de stora enheterna är inte nödvändigtvis de mest effektiva eller ändamålsenliga. Helheten avgör.

EU

 1. 24. EU-länder ska bistå medlemsländer som har råkat i ekonomiskt trångmål.

 2. 25. EU bör ha rätt att uppbära skatt direkt av medlemsländernas invånare.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

28. Vi bara förvärrar situationen om vi bistår andra medlemsländer. De som har misskött sin ekonomi bör själv bära konsekvenserna liksom investerarna. På så sätt fungerar marknadsekonomin. Hela euroområdet skulle inte ha råkat i svårigheter om vi inte hade hjälpt Grekland. Istället för att isolera problemet har vi nu öppnat vägen till de övriga ekonomierna. Om bankerna behöver stöd bör det ges i form av kapitalstöd. Då räddas banksystemet istället för investerarna.

29. Jag vill ha mindre EU inte mera. Unionen bör vara ett instrument för självständiga staters samarbete inte en förbundsstat. Man bör sluta konstandas något som inte fungerar.

FÖRSVARS-, UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

 1. 26. Finland bör gå med i NATO.

 2. 27. Försvarsbudgeten bör minskas och antalet garnisoner borde minskas.

 3. 28. Dragsvik bör bestå som enda svenskspråkiga garnison.

 4. 29. Finland bör genast dra tillbaka sina trupper från Afghanistan.

 5. 30. För att Finlands bistånd ska nå utlovad FN-nivå 2015  bör nästa regering slå fast en budgetram för hur mycket biståndet ska höjas under varje år av valperioden.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

31. Jag stöder inte medlemskapet för att jag fruktar att vår statsledning skulle börja lita för mycket på utländskt stöd och låta den egna försvarsförmågan försvagas. Natoländerna har skurit ned sitt försvar och även USA:s resurser har visat sig vara begränsade. Man kan fråga sig hur mycket militärt stöd de kunde ge oss.

32. Försvarsbudgeten bör inte minskas. Försvarsanslagen bör bestämmas utgående från försvarets behov så att förvarsförmågan behålls på en förtroendeveckande nivå. Även om sannolikheten till krig skulle verka liten just nu så har historien bevisat att den världspolitiska situationen kan förändras snabbt och det tar tid att bygga upp försvaret. Dessutom bör man minnas att utan tillräckligt starkt försvar blir vi utsatta för såväl direkt militärt hot som för politiskt påtryckning där det militära hotet skymtar i bakgrunden.

33. Försvarets behov bör bestämma garnisonernas läge och antal. Den svenskspråkiga beväringstjänstgöringen bör behållas.

34. Situationen har utvecklats till att vi deltar i ett inbördeskrig på ena sidan och en stor del av befolkningen tydligen ser oss som ockupationsmakt. Dessutom ser det inte ut som om vi skulle hålla på att vinna. Finland borde istället koncentrera sig till traditionellt fredbevarande som vi är bra på.

35. Istället för att tala om procenttal så borde vi tala om de miljoner och miljarder som de utgör speciellt då vi inte har pengarna utan måste låna dem. Ännu viktigare är dock att diskutera vad vi åstadkommer med pengarna. Under ett halvt sekel har vi inte åstadkommit så mycket trots enorma summor förutom att korruptionen och vapenhandeln blomstrar. Samtidigt har dock några fattiga länder blivit rika i-länder utan hjälp. Förrän systemet har renoverats totalt finns det ingen anledning att höja biståndet. Tvärtom.

MILJÖ

 1. 31. Utsläppen från lantbruket bör begränsas ytterligare för att rädda Östersjön.

 2. 32. Momsen på ekoprodukter bör sänkas för att göra dem mer konkurrenskraftiga.

 3. 33. Nästa riksdag bör ge tillstånd åt Fortum att bygga ett kärnkraftverk i Lovisa.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

37. Bra mål, men det finska lantbruket är dock inte den största boven. Alla länder borde bära sitt ansvar på liknande sätt.

38. Vi borde äta hälsosammare mat, men innan nyttoeffekterna är tydliga bör vi inte använda ekonomiska styrmedel speciellt när statsekonomin går djupt på minus.

39. Om vi inte annars kan trygga vårt energibehov på ett kostnadseffektivt och utsläppsfritt sätt. Det värsta alternativet är att kärnkraftsverket byggs på den ryska sidan av gränsen.

SAMVETSFRÅGOR

 1. 34. Äktenskapslagen bör bli könsneutral.

 2. 35. Riksdagsledamöters bindningar bör skrivas in i lagen.

 3. 36. Pälsnäringen bör förbjudas i Finland.

Ditt svar

Mål

Image

Kandidatens kommentar

41. Äktenskapet har i vår kultur alltid ingåtts mellan en man och en kvinna och jag tycker inte att vi borde plötsligt gå och ändra det här. För bara ett par decennier tillbaka skulle de flesta inte ens ha tagit på allvar ett förslag om samkönat äktenskap.

42. Inte ska de väl skrivas in i lagen. Men alvarligt, nog borde väljarna veta åtminstone om de större bindningarna.

43. Man bör övervaka näringen bättre och se till att djuren har skäliga förhållanden.