Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

Kiitos!

Viestisi on lähetetty kaverillesi. Voit kutsua alla olevalla lomakkeella seuraavan kaverisi.

 
 

Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi:

Kaverisi nimi:

Kaverisi sähköpostiosoite:

Aihe:

Viesti:

 

Lähetä kutsu

 
 

Terve Vaalikone 2011

Terveyserot ovat kasvaneet Suomessa viimeisten vuosien aikana. Työllisyys, koulutusmahdollisuudet, varallisuus, turvallisuus ja osallisuus ovat yhteydessä terveyteen sekä toisaalta terveyseroihin ja niitä ylläpitäviin tekijöihin. Tämä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vaalikone on selvittänyt ehdokkaiden mielipiteitä keinoista puuttua terveyseroihin ja lisätä kansalaisten hyvinvointia. Testaa kansanedustajaehdokkaat ja katso, kenen näkemykset ovat lähimpänä mielipiteitäsi. Vaalikone on avattu äänestäjille 1.3.2011. Sen rakentamisesta on vastannut Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) osana Se On Sinun Asiasi -päättäjäkampanjaa. Vaalikoneessa on mukana 50 sosiaali- ja terveysjärjestöä. Lisää vaalikoneesta ja terveyden edistämisestä osoitteessa www.tervevaalikone.fi. Vaalikone on myös Facebookissa.

   
 

Kutsu kaverisi

 
 

Vastauksesi

 
 

Vertailu

 
 

Tulos

 

Arto Välikangas, #145

Jaa tulos

Ehdokastiedot

Kuva

Puolue

Perussuomalaiset

Sukupuoli

Mies

Ikä

44

Kotisivujen osoite

www.artovalikangas.net

Vertailu

Vaalipiiri

1. Vaalipiiri

Vaihtoehto

Valintasi

Kohde

Helsinki

 

Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja asenneilmasto

 1. 2. Köyhyys ja syrjäytyminen johtuvat poliittisista päätöksistä

 2. 3. Terveyden edistämisen hyödyt pitää todistaa rahassa

 3. 4. Ihmisten vastuuta omasta terveydestään on lisättävä

 4. 5. Terveydenhuoltojärjestelmämme kärjistää väestöryhmien välisiä terveyseroja

 5. 6. Tuloerojen kasvaminen on hyväksyttävää

 6. 7. Tuloerot lisäävät ihmisten halukkuutta tehdä työtä

 7. 8. Nykyinen sosiaaliturvan minimitaso on riittävä

 8. 9. Suomessa painopistettä on siirrettävä ansiotulojen verotuksesta kulutuksen ja ympäristön verottamiseen

Oma vastauksesi

Kohde

Image

1. Valitse seuraavista mielestäsi kaksi suurinta estettä terveyden tasa-arvon toteutumiselle:

Vaihtoehto

Valintasi

Kohde

Riittämätön koulutus

   

Asunnottomuus

   

Työpaikkojen puute

 

Sosiaaliturvan riittämättömyys

 

Matalapalkkaisten työpaikkojen ylivoimaisuus

   

Maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden riittämättömyys

   

Vaikuttamismahdollisuuksien puute

   

Kommenttiruutu

Suurin terveyden tasa-arvoa heikentävä tekijä on kunnallisen ja yksityisen terveydenhuollon välinen laatuero. Kaikille pitäisi mahdollistaa yksityisen terveydenhuollon laatutaso (= jonottomuus) perusterveydenhuollossa.

Yhteiskunnan pitäisi panostaa enemmän terveellisten elämäntapojen edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen.

Verotus ja lainsäädäntö

 1. 2. Asuntopolitiikalla on estettävä asuinalueiden muuttuminen hyvä- ja huono-osaisten alueiksi

 2. 4. Valtion pitää antaa kunnille korvamerkittyä rahaa perheiden varhaiseen tukemiseen, jotta kunnat voivat esimerkiksi palkata perhetyöntekijöitä tai tukea hyvinvointineuvolatoimintaa

 3. 5. Peruskoulun jälkeen kaikille nuorille on taattava jatko-opiskelu- tai oppisopimuspaikka

 4. 6. Luokkakokoja tulisi pienentää kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla

 5. 7. Lainsäädännöllä on turvattava koulujen iltapäivätoiminta kaikille 1. ja 2. luokkalaisille

 6. 8. Jokaisella lapsella on oikeus päivähoitoon

 7. 10. Alkoholiverotusta on kiristettävä nykyisestä tasosta

 8. 11. Alkoholin mielikuvamainonta on kiellettävä

 9. 12. Vihannesten, kasvisten ja hedelmien arvonlisäveroa on laskettava

Oma vastauksesi

Kohde

Image

1. Valitse seuraavista mielestäsi kaksi tärkeintä keinoa työllistävän talouskasvun saavuttamiseksi:

Vaihtoehto

Valintasi

Kohde

Työurien pidentäminen opiskeluaikoja lyhentämällä

   

Työurien pidentäminen eläkeikää nostamalla

   

Yrittäjyyden tukeminen verotuksellisin keinoin

 

Kannustinloukkujen purkaminen (työn teon kannattavuus suhteessa sosiaaliturvaan)

 

Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen panostaminen

   

Työterveyshuoltoon panostaminen

   

3. Valitse seuraavista mielestäsi kaksi tärkeintä keinoa tukea ikäihmisten omatoimisuutta, toimintakykyä ja hyvää elämää:

Vaihtoehto

Valintasi

Kohde

Kodin ja asumisympäristön esteettömyyden parantaminen, kuten kodin muutos- ja parannustyöt, apuvälineet ja palveluihin pääseminen

   

Erilaisten kotipalvelujen, kuten työavun, henkilökohtaisen huolenpidon ja tukipalveluiden lisääminen

 

Yksinäisyyden helpottaminen eri tahojen, kuten järjestöjen, seurakunnan ja kuntien yhteistyönä järjestetyn toiminnan avulla

   

Omaishoidon tuen korottaminen

   

Kotisairaanhoidon kehittäminen omatoimisuutta tukevaksi

   

Palveluasumisen kehittäminen omatoimisuutta tukevaksi

 

Laitoshoidon toimivuuteen panostaminen

   

9. Valitse seuraavista mielestäsi kaksi tehokkainta keinoa puuttua nuorten lisääntyneeseen päihteiden käyttöön ja kannabismyönteisyyteen:

Vaihtoehto

Valintasi

Kohde

Valistuksen ja kampanjoiden lisääminen

   

Terveystiedon ja päihdeopetuksen lisääminen kouluissa

   

Ammattiavun saamisen helpottaminen nuorelle

   

Vanhempien vastuun korostaminen

 

Rangaistusten koventaminen

 

Alkoholi- ja tupakkaverotuksen kiristäminen

   

Alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen

   

Kommenttiruutu

Yrittäjät luovat työpaikat ja tavoitteena tulee olla sen, että mahdollisimman monet pystyvät itse huolehtimaan omasta ja perheensä toimeentulosta.

Vanhemmille ja yksilöille on palautettava vastuu omasta elämästään ja tekemisistään.

EU:hun kuuluminen ja sen tuoma tavaroiden ja ihmisten vapaa liikkuminen on poistanut mahdollisuuden tehokkaasti vaikuttaaa verotuksella alkoholinkulutuskeen. Alkoholiverotuksen korotus lisää rikollisuutta ja siirtää alkoholin hankintaa pois yhteiskunnan sääntelystä.

Järjestöt yhteiskunnassa

 1. 1. Järjestöjen tärkein tehtävä on täydentää julkisen sektorin palveluja

 2. 2. Huono-osaisista huolehtiminen on ensisijaisesti järjestöjen vastuulla

 3. 3. Valtion tehtävänä on turvata järjestöjen toimintaedellytykset

 4. 4. Järjestöt on otettu riittävän hyvin huomioon yhteiskunnallisina päättäjinä

Oma vastauksesi

Kohde

Image

5. Mitä rahapelijärjestelmälle pitäisi tehdä?

Vaihtoehto

Valintasi

Kohde

Säilyttää nykyinen yksinoikeusjärjestelmä (RAY, Veikkaus ja Fintoto)

   

Fuusioida peliyhtiöt yhdeksi yksinoikeuspeliyhtiöksi

   

Avata pelimarkkinat vapaaksi markkina-alueeksi

 

Kommenttiruutu

Vapaaehtoistyö on kannatettavaa, mutta yhteiskunnan on taattava hyvinvointipalvelut.

En kannata korporatiivista hallintomallia. Järjestöt eivät edusta koko kansaa, kuten vaaleilla valitut elimet.

EU:n myötä pelimonopoli on jo murtunut ja kuka tahansa voi internetin kautta käyttää ulkomaalaisia yksityisiä vedonlyöntitoimistoja täysin laillisesti. Suomen tulisi laillistaa näiden yhtiöiden toiminta Suomessa toiminnan valvomiseksi.